Update …

Update แอพพลิเคชั่นใหม่สำหรับ Sunell

“SUNVIEW”
ความสามารถของ SUNVIEW
-สามารถซัพพอต H264/H265
-แสดงผลอย่างช่อง อย่างน้อย16 ช่อง
-เล่นวิดิโออย่างน้อย 1ช่อง
-มีความสามารถในการบันทึกวิดิโอและภาพนิ่ง
-การแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์
-รองรับ 21 ภาษา
-ฟังก์ชั่นมากยิ่งขึ้น