Super WDR View

Super WDR View

Super WDR เทคโนโลยีการถ่ายภาพย้อนแสง โดยการถ่ายภาพซ้อนกัน 2 ภาพ ในสภาวะแสงปกติและ และสภาวะแสงมาก จากนั้นนำภาพมาซ้อนกันเพื่อปรับระดับความแตกต่างของแสง และชดเชยแสงของภาพ ทำให้สามารถเห็นรายละเอียดของภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเทคโนโลยี WDR จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการมอนิเตอร์ทางเข้า-ออกสถานที่สำคัญต่างๆห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เพื่อให้สามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพหรือใบหน้าบุคคลได้ชัดเจน เป็นหลักฐานได้กรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ