Starlight View

เทคโนโลยี Starlight สามารถให้ภาพสีในเวลากลางคืนเพื่อเก็บรายละเอียดของวัตถุหรือบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้จะมีแสงเพียงเล็กน้อยหรือแสงจากดวงจันทร์ก็เพียงพอต่อการทำงาน