PTZ & Auto Tracking View

ระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ Sunell ASD
PTZ & Auto Tracking View

กล้องที่ใช้ติดตั้งในระดับความสูงมากๆจะมีบริเวณการตรวจสอบที่กว้างกว่ากล้องที่ติดตั้งต่า กล้องเหล่านี้มีประโยชน์ในการตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆในเมือง ในจุดที่ไม่สามารถมองเห็นในพื้นที่ต่างๆได้ และรายงานเหตุการณ์ต่างๆเช่นไฟไหม้ การเกิดระเบิด สภาพการจราจร ความสามารถหลักของอุปกรณ์เฝ้าระวังระดับความสูง