ศูนย์ควบคุมสั่งการ

Super WDR View (กล้องที่สามารถมองภาพย้อนแสง)

ศูนย์ควบคุมและสั่งการ มีหน้าที่ในการรวบรวมประมวลผลวิเคราะห์, แสดงผล และจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมโดยกล้อง เซ็นเซอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ

ศูนย์ควบคุมและสั่งการแบบบูรณาการสำหรับ Safe City ต้องการความมั่นใจในการสื่อสารและบริหารจัดการข้ามระบบ,การตอบสนองเหตุการณ์แบบครบวงจรและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงแบบอัจฉริยะเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น