ศูนย์ควบคุมสั่งการ -อุปกรณ์รวมศูนย์ระบบเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน

ในการบริหารจัดการเมือง Smart City ประกอบด้วยระบบบริหารจัดการที่หลากหลาย หากสามารถรวมเอาระบบเหล่านั้นรวมศูนย์สั่งการมาในที่เดียวกันได้ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการร่วมกัน ระบบ Universal VMSนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่จะทลายทุกข้อจากัด เพื่อจะช่วยให้การบริหารจัดการระบบการรวมศูนย์อุปกรณ์ เป็นไปได้ง่าย มีปะสิทธิภาพ มีความเสถียรและประหยัดค่าใช้จ่าย