ระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ (Video Intelligent Analytic Intelligent Analytic )

ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ ASD

Real-Time Detection and Alert: ตรวจจับและวิเคราะห์ภาพแบบเรียลไทม์และแจ้งเตือนทันที เพื่อป้องกันป้องปรามและเข้าระงับเหตุได้ทันที


ศูนย์ควบคุมสั่งการ (Command Center)

Video Search : ค้นหาวัตถุบุคคลหรือเหตุการณ์ย้อนหลังจากวีดีโอที่บันทึกไว้ โดยกำหนดเงื่อนไขของวัตถุหรือบุคคลได้ ทำให้ง่ายและสะดวกในการสืบค้นผู้ต้องสงสัยหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาและคนที่ใช้ในการทำงาน


ระบบวิเคราะห์ป้ายทะเบียนรถยนต์ CCTV ASD

Business Intelligence : เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากวีดีโอ แล้วนามาทำสถิติเพื่อไปกำหนดแนวทางหรือนโยบายการทำงาน