ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Enforcement

ตรวจจับการขับรถผ่าไฟแดง ASD
  • ตรวจจับความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
  • ตรวจจับการขับรถผ่าไฟแดง
  • ตรวจจับรถข้ามเส้นทึบ
  • ตรวจจับการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอด
  • ตรวจจับการขับรถย้อนศร
  • Etc.

Benefit :

  • ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน
  • ลดค่าใช้จ่าย
  • ป้องปรามผู้ที่คิดจะกระทาผิด
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจราจรภายในเมือง

ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ