สายสัญญาณส่งระบบไฟฟ้าสำหรับภายนอกแกนเดี่ยว (Dropwire)

ราคาติดต่อฝ่ายขาย

CABLE STRUCTURE AND ELECTRICAL SPEC AT 20 C

รายละเอียด

สายสัญญาณส่งระบบไฟฟ้าสำหรับภายนอกแกนเดี่ยว (Dropwire)

สายสัญญาณส่งระบบไฟฟ้าสำหรับภายนอกแกนเดี่ยว (Dropwire)

คุณสมบัติ

1. สายส่งระบบไฟฟ้าสำหรับภายนอกแกนเดียว (Dropwire) 2.5 Sqm.
2. สายส่งระบบไฟฟ้าสำหรับภายนอกแกนเดียว (Dropwire) 1.5 Sqm.
3. CABLE STRUCTURE AND ELECTRICAL SPEC AT 20 C

ดาวน์โหลดเอกสาร Specifiation ( ประเภทไฟล์ PDF, ขนาด 1.2MB)

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สายไฟและสายเคเบิลได้มาตรฐานสากล

สายสัญญาณส่งระบบไฟฟ้าสำหรับภายนอกแกนเดี่ยว (Dropwire)

สายเคเบิล(Cable)
คือ สายที่จะขนส่งสัญญาณหรือข้อมูลไปยังปลายทางที่ต้องการ ไม่ว่าจะส่งไปยังห้องใดห้องหนึ่งภายในสำนักงาน หรือขนส่งผ่านสายใยแก้วนำแสงในมหาสมุทรเพื่อไปยังปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ เป็นต้น ความยาวของสายเคเบิลที่สามารถจะลากสายเพื่อใช้งานนได้ยาวสูงสุดถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละประเภทของสายเคเบิลที่เลือกใช้งานบนสภาพแวดล้อมนั้นๆ เช่น ใช้สายใจแก้วนำแสงเชื่อมโยงระหว่างตึกภายในมหาวิทยาลัยซึ่งมีระยะทางเป็นกิโลเมตร ในขณะที่จะใช้สายคู่บิดเกลียวเพื่อเชื่อมโยงภายในห้อง เป็นต้น และการอ่อนกำลังของสัญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อได้เดินทางในระยะไกลๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้นมี เครื่องทวนสัญญาณ(Repeateer) ที่จะทำให้สัญญาเหล่านี้สามารถส่งทอดให้ไกลต่อไปได้อีก

สาย Fiber Optic แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

1. Tight Buffer เป็นสายไฟเบอร์แบบเดินภายในอาคาร (Indoor)
โดยมีการหุ้มฉนวนอีกชั้นหนึ่งให้มี ความหนา 900 um เพื่อสะดวกในการใช้งานและป้องกันสายไฟเบอร์ในการติดตั้ง ปริมาณของ
เส้นใยแก้วบรรจุอยู่ไม่มากนัก เช่น 4,6,8 Core ส่วนสายที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์จะมีขนาด 1   Core ซึ่งเรียกว่า Simplex ขนาด 2 Core เรียกว่า Zip Core

2. Loose Tube เป็นสายไฟเบอร์ที่ออกแบบมาใช้เดินภายนอกอาคาร (Outdoor) โดยการนำสายไฟ เบอร์มาไว้ในแท่งพลาสติก และใส่เยลกันน้ำเข้าไป เพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับแรงต่างๆ อีกทั้งยังกันน้ำซึมเข้าภายในสาย สายแบบ Outdoor ยังแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้อีกดังนี้
2.1) Duct Cable เป็นสาย Fiber Optic แบบร้อยท่อ โครงสร้างของสายไม่มีส่วนใดเป็นตัวนำ ไฟฟ้า ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องฟ้าผ่า แต่จะมีความแข้งแรงทนทานน้อย ในการติดตั้งจึงควร  ร้อยไปในท่อ Conduit หรือ HDPE (High-Density-Polyethylene)
2.2) Direct Burial เป็นสาย Fiber Optic ที่ออกแบบมาให้สามารถใช้ฝังดินได้โดยไม่ต้องร้อยท่อ โดยโครงสร้างของสายจะมีส่วนของ Steel Armored เกราะ ช่วยป้องกัน และเพิ่ม  ความแข็งแรงให้สาย
2.3) Figure-8 เป็นสายไฟเบอร์ที่ใช้แขวนโยงระหว่างเสา โดยมีส่วนที่เป็นลวดสลิงทำหน้าที่รับ แรงดึงและประคองสาย  จึงทำให้สายมีรูปร่างหน้าตัดแบบเลข 8 จึงเรียกว่า Figure-8
2.4) ADSS (All Dielectric Self Support)  เป็นสายไฟเบอร์ ที่สามารถโยงระหว่างเสาได้ โดยไม่ต้องมีลวดสลิงเพื่อประคองสาย เนื่องจากโครงสร้างของสายประเภทนี้ ได้ถูกออกแบบให้ เป็น Double Jacket จึงทำให้มีความแข็งแรงสูง

3. สายแบบ Indoor/Outdoor
เป็นสายเคเบิลใยแก้วที่สามารถเดินได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เป็นสายที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่า Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
ซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัย จะเกิดควันน้อยและควันไม่เป็นพิษ เมื่อเทียบกับ Jacket ของสายชนิดอื่น ที่จะลามไฟง่ายและเกิดควันพิษ
เนื่องจากการเดินสายในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเดินภายนอกอาคาร ด้วยสาย Outdoor แล้วเข้า อาคาร ซึ่งผิดมาตรฐานสากล
ดังนั้นจึงควรใช้สายประเภทนี้เมื่อมีการเดินจากภายนอกเข้าสู่ภายใน

สายใยแก้วนำแสงที่ใช้ในบ้านเรามีทั้งหมด 2 โหมดหลักๆ อันได้แก่
1. การส่งสัญญาณโหมดผสม (Multi Mode)
2. การส่งสัญญาณโหมดเดี่ยว (Single Mode)

คุณสมบัติของสาย Fiber Optic ชนิด Single Mode
ออพติคเคเบิล 1 เส้น ประกอบด้วย ใยแก้วนำแสงตั้งแต่ 2 core ขึ้นไป มี 2 ชนิด คือ แบบ multi-mode (MM)และแบบ single-mod(SM)ความแตกต่างของทั้งสองชนิดนี้ คือขนาดของตัวใยแก้วใจกลางหรือที่เรียกว่า core

1. Single Mode (SM) ออพติคเคเบิลเป็นสีเหลืองมีเส้นผ่าศูนย์กลางของ Core และ Cladding 9/125 um ตามลำดับ เนื่องจากขนาด core เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ไมครอน ขนาดเปลือกหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 ไมครอน เมื่อ core มีขนาดเล็กมาก ทำให้แสงเดินทางเป็นระเบียบขึ้น ทำให้เกิดการสูญเสียน้อยลง ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดประมาณ 2,500 ล้านบิทต่อวินาทีต่อหนึ่งความยาวคลื่นแสงที่ 1300 นาโนเมตร ด้วยระยะทางไม่เกิน 20 กม. ระยะทางในการใช้งานจริง ได้ถึง 100 กม. และความเร็วจะลดลง แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบิทต่อวินาที ข้อดีของ SM อีกอันหนึ่งก็คือ มันทำงานที่ความยาวคลื่นที่ 1300 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงที่มีการลดทอนแสงน้อยที่สุดซึ่งส่วนของแกนแก้วจะมีขนาดเล็กมากและจะให้แสงออกมาเพียง Mode เดียว แสงที่ใช้จะต้องเป็น เส้นตรง ข้อดีทำให้ส่งสัญญาณได้ไกล ตามรูป

2. Multi Mode (MM) ออพติคเคเบิลมีสีส้ม จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Core และ Cladding 62/125 um และ   50/125 um ตามลำดับ เนื่องจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนมีขนาดใหญ่ขนาด core เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ไมครอน ขนาดเปลือกหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 ไมครอน เนื่องจากมีขนาด core ใหญ่ ทำให้แสงที่เดินทางกระจัดกระจาย ทำให้แสงเกิดการหักล้างกัน จึงมีการสูญเสียของแสงมาก จึงส่งข้อมูลได้ไม่ไกลเกิน 200 เมตร ความเร็วก็ไม่เกิน 100 ล้านบิทต่อวินาที ที่ความยาวคลื่น 850 นาโนเมตร เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น แต่มีข้อดีก็คือ ราคาถูก เพราะ core มีขนาดใหญ่ สามารถผลิตได้ง่ายกว่า


สายสัญญาณกล้องวงจรปิด   สายเคเบิ้ล Cable   สายกล้อง CCTV     สำเร็จรูป   ผู้นำเข้าจัดและจัดจำหน่ายสายไฟ   ราคาถูก  Coaxial Cable  สายสัญญาณกล้อง วงจรปิด สำเร็จรูป    สายสัญญาณกล้อง วงจรปิด มี อะไรบ้าง      สายสัญญาณกล้องวงจรปิด ภายนอก    

QR Code

QR Code